Stručna služba

Ime i prezime

Struka

Radno vrijeme

AB smjena

BA smjena

Tatjana Mergl

Prof. psihologije

Ponedjeljak i petak:

14,00-20,00

Utorak, srijeda, četvrtak: 8,00-14,00

Ponedjeljak, srijeda, petak: 8,00 – 14,00

Utorak i četvrtak: 14,00-20,00

Branka Vlašić

Dipl.pedagog

Ponedjeljak i petak:

 8,00 – 14,00

Utorak, srijeda, četvrtak: 14,00-20,00

Ponedjeljak, srijeda, petak: 14,00 – 20,00

Utorak i četvrtak: 8,00-14,00

Ratko Periša

Prof. obrane i zaštite (voditelj praktične nastave)

Ponedjeljak- petak:

8,00 – 14,00

Ponedjeljak – petak:

14,00 – 20,00

Ines Cerić

Prof. povijesti (voditelj nastave)

Ponedjeljak – petak:

14,00 – 20,00

Ponedjeljak – petak:

8,00 – 14,00

Božica Kühn

Dipl.bibliotekar

Ponedjeljak, srijeda, petak:

9,00 – 15,00

Utorak i četvrtak: 9,00-19,00

Ponedjeljak, srijeda, petak:

9,00 – 15,00

Utorak i četvrtak: 9,00-19,00

Informiranje u Školi

KLASA: 602-03/13-02/121

URBROJ: 251-95-13-05-01

U Zagrebu, 2. travnja 2013.

Na temelju odredbe članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13., dalje ZPPI) ravnatelj Strojarske tehničke škole Fausta Vrančića u Zagrebu  (dalje: Škole) dana 2. travnja 2013. godine donosi slijedeću

O D L U K U

  1. Željka Kljajić, tajnica Škole, imenuje se službenikom za informiranje u Školi (e-mail: zeljka.kljajic@skole.hr), broj telefona: 01/6118 713).
  2. Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama
  3. Službenik za informiranje obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija i redovitog objavljivanja informacija. Unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti i osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ZPPI-om.
  4. Stavlja se izvan snage odluka ravnatelja Škole od 19. listopada 2011 godine.

Obrazloženje

Prema odredbi članka 13. ZPPI-a tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja pristupa informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama-službenik za informiranje.

Prava i obveze službenika za informiranje su propisana odredbom članka 13. ZPPI-a.

Slijedom iznesenog, na temelju citiranih zakonskih  propisa, odlučeno je kao u izreci ove odluke.

v.d. ravnatelja: Dubravko Diklić, dipl.ing.

Škola regulira pravo na pristup informacijama i njihovu zaštitu, te su u tu svrhu donijete odluke i propisani postupci.

Godišnje izvješće za 2015. god. o pristupu informacijama !


Godišnje izvješće za 2016. god. o pristupu informacijama !

Zahtjev za informacije – formular